وبلاگ

دیگه میخوای چه بهانه ای بیاری؟

ادامه مطلب...

کســب وکار، فرهنگ خاص خودش را دارد که اگر آن را بر اســاس ویژگی های فرهنگی و بومی هر سرزمین، رعایت کنیم، موفقیتمان در کسب وکار، قطعی خواهد بود. اینکه روی ویژگی های فرهنگی و بومی تاکید کردم، برای این است که گاه به واسطه شرایط فرهنگی- تاریخی یک نقطه جغرافیایی، برخی اصول مسلم، جهانی و قطعی یک کسب وکار، رنگ می بازد و شرایطی پیش می آید که اگر آن اصول را به کار ببندید، شاید تبدیل به پاشنه آشیل و عامل شکست تان شود.

ادامه مطلب...
22 / شهریور / 1396

حرف حساب

ادامه مطلب...
19 / شهریور / 1396 | زهره سیفی زهره سیفی

ژن خوب

افراد نوآور، خلاق به دنیا می‌آیند!

 

ادامه مطلب...
19 / شهریور / 1396

سخنی از کارل مارکس

انسان محصول شرایطی اجتماعی است که در آن بلوغ و بالندگی می یابد؛

 

ادامه مطلب...
15 / شهریور / 1396

حرف حساب

ادامه مطلب...
12 / شهریور / 1396 | فاطمه رحیمی

نقش ارتباط با مشتری در وفاداری مشتریان

ارتباط با مشتری برای سازمان هایی که به دنبال بهبود سود، کارایی و بقای خود از طریق روابط بلند مدت با مشتریان هستند از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین در فضای رقابتی بین سازمان ها، جذب مشتریان، ایجاد اعتماد متقابل، وفاداری مشتریان و ارائه خدمات مطلوب، از دغدغه هایی است که حل آن می تواند در بهره وری، توسعه، بهبود کیفیت بازار و موفقیت آن تاثیر به سزایی داشته باشد.

ادامه مطلب...
11 / شهریور / 1396

کودک زحمتکش

ادامه مطلب...