درباره ما

موسسان هر مجموعه‌ای به طور قطع، از راه اندازی یک فعالیت اهدافی را دنبال می کنند که نیازهای اصلی و کاربردی مخاطبانشان را در نظر می گیرند و میتواند برای آن مجموعه دارای اعتبار و اهمیت باشد...

ادامه مطلب...

موسسه مطبوعاتی "نوآوران رسانه کارا" با هدف کمک هر چه بیشتر به افزایش سطح فرهنگی و ارتقای آگاهی اجتماعی از طریق تولید محتوای ارزشمند در تمامی بسترهای  رسانه ای موجود راه اندازی شده است.

ادامه مطلب...