تعرفه رسمی آگهی روزنامه کاروکارگر در سال 1396

تعرفه رسمی آگهی روزنامه کاروکارگر در سال 1396

یک کادری صفحه اول 8/500/000 ریال

یک کادری صفحه داخلی (3و5) رنگی 6/000/000 ریال

یک کادری صفحه داخلی (8و10) رنگی 4/000/000 ریال

یک کادری صفحات لایی (تعاونی و مفقودی) 1/800/000 ریال

یک کادری صفحه آخر 7/000/000 ریال

1/8 صفحه در صفحه اول 51/000/000 ریال

1/8 صفحه در صفحه داخلی (3و5) رنگی 36/000/000 ریال

1/8 صفحه در صفحه داخلی (8و10) رنگی 24/000/000 ریال

1/8 صفحه در صفحات لایی (تعاونی و مفقودی) 10/800/000 ریال

1/8 صفحه در صفحه آخر 42/000/000 ریال

1/4 صفحه در صفحه اول 102/000/000 ریال

1/4 صفحه در صفحه داخلی (3و5) رنگی 72/000/000 ریال

1/4 صفحه در صفحه داخلی (8و10) رنگی 48/000/000 ریال

1/4 صفحه در صفحات لایی (تعاونی و مفقودی) 21/600/000 ریال

1/4 صفحه در صفحه آخر 84/000/000 ریال

1/2 صفحه در صفحه اول 204/000/000 ریال

1/2 صفحه در صفحه داخلی (3و5) رنگی 144/000/000 ریال

1/2 صفحه در صفحه داخلی (8و10) رنگی 96/000/000 ریال

1/2 صفحه در صفحات لایی (تعاونی و مفقودی) 43/200/000 ریال

1/2 صفحه در صفحه آخر 168/000/000 ریال

تمام صفحه در صفحه داخلی (3و5) رنگی 288/000/000 ریال

تمام صفحه در صفحه داخلی (8و10) رنگی 192/000/000 ریال

تمام صفحه در صفحات لایی (تعاونی و مفقودی) 86/400/000 ریال

-----------------------------------------------------------------------

سفارش آگهی روزنامه کاروکارگر

تلفن: 66961690 - 021 

لیلی نظری
سلام


بحث و تبادل نظر
نظر دهید
انصراف